سهیل فرزانه

گروه خاصی از بیماران نمی باشد

کد ملی : ۲۶۷۰۲۱۹۶۱۶

تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۴/۲۹

سهیل فرزانه

گروه خاصی از بیماران نمی باشد

تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۴/۲۹

کد ملی : ۲۶۷۰۲۱۹۶۱۶

سوابق بیماری ها

حساسیت های دارویی

سوابق اعمال جراحی

سوابق اجزاء درونی

سوابق مصرف دخانیات

ارتباط با خانواده

ارتباط با سایر اقوام

شماره های تماس

شماره همراه برادر

شماره همراه دوست نزدیک

ارتباط با خانواده

ارتباط با سایر اقوام

شماره های تماس

شماره همراه برادر

شماره همراه دوست نزدیک